top of page

Επιστροφές / Returns

Επιστροφές

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με κάποιο προϊόν που παραλάβατε από το κατάστημά μας και το προϊόν βρίσκεται στην ίδια καλή κατάσταση που σας παραδόθηκε, έχετε τις ακόλουθες επιλογές που ισχύουν εντός 15 ημερών από την αγορά του προϊόντος: Επισκεφτείτε τα καταστήματα παιχνιδιών Mitsingas Wonderland με την απόδειξη αγοράς και ανταλλάξτε την με άλλο προϊόν ή ζητήστε πιστωτικό σημείωμα.

Επιστρέψτε το προϊόν και την απόδειξη αγοράς με υπηρεσία παράδοσης και επιλέξτε να ανταλλάξετε με άλλο παιχνίδι ή να λάβετε ένα πιστωτικό σημείωμα. Στην περίπτωση αυτή το κόστος παράδοσης καλύπτεται από τον πελάτη.

Διακαίωμα Yπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Τα προιόντα επιστρέφονται στην Mitsingas Wonderland Toys, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 185, Λεμεσός, 3030, 25820888 εντός 14 ημερών από τη μέρα αίτησης υπαναχώρησης, για αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η αίτηση υπαναχώρησης πρέπει να σταλεί εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ή παράδοσης, μέσω e-mail: mitsingaswonderlandtoys@gmail.com εκφράζοντας σαφή δήλωση υπαναχώρησης για το/τα προιόν/τα που εσείς αποκτήσατε ή ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο εσείς ορίσατε και είναι διαφορετικό από τον μεταφορέα του εμπορευόμενου.

Μπορέιτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την αίτηση υπαναχώρησης εδώ.

Σημειώνεται ότι η ευθύνη της απόδειξης αναφορικά με την ημερομηνία αποστολής της επιστολής βαραίνει τον καταναλωτή. Ως εκ τούτου ο καταναλωτής συμβουλεύεται όπως στην περίπτωση αποστολής της επιστολής υπαναχώρησης μέσω ταχυδρομείου, η επιστολή να αποστέλλεται μέσω συστημένου ταχυδρομείου.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.


Η επιστροφή του προϊόντος μπορεί να γίνει στο κατάστημα Mitsingas Wonderland No2 εντός 14 εργάσιμων ημερών από τη μέρα αίτησης υπαναχώρησης, μαζί με την απόδειξη. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της περιόδου των 14 ημερών.H ευθύνη και οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν για τη μεταφορά του προϊόντος πίσω στο κατάστημα επιβαρύνουν τον αγοραστή. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

* Εξαιρούνται προιόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση· 

**Ο πελάτης δικαιούται να επεξεργαστεί την συσκευασία και να διαχειριστεί το προϊόν μέχρι το σημείο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, όπως θα ήταν δυνατό να έπραττε σε ένα φυσικό κατάστημα μας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν χάνεται το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλα μπορεί να υποστείτε μειωμένη αξία στο προιόν που θα επιστρέψετε.

 

 

=====

 

 

Returns

In case you are not satisfied with any item that you have received from our shop and the item is in the same good condition that it was delivered to you, you have the following options that are valid within 15 days of the item’s purchase:

  • Visit our Mitsingas Wonderland toy shops with the purchasing receipt and exchange it with another product or request a credit note.

  • Return the product and the purchasing receipt with a delivery service and choose to exchange with another toy or get a credit note. In this case the delivery cost is covered by the customer.

 

Right of Withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving an explanation. The products are returned to Mitsingas Wonderland Toys, 185 Archbishop Makariou Avenue, Limassol, 3030, 25820888 within 14 days from the day of the cancellation request, for purchases from our online store. The withdrawal request must be sent within 14 working days from the date of receipt or delivery, via e-mail: mitsingaswonderlandtoys@gmail.com expressing a clear statement of withdrawal for the product(s) you have acquired or a third party that you have designated and is different from the trader's carrier.

You can download and fill out the withdrawal form here.

 

It is noted that the responsibility of proof regarding the date of sending the letter lies with the consumer. Therefore the consumer is advised that in the case of sending the withdrawal letter by post, the letter should be sent by registered post.

If you withdraw from this contract, we will refund to you all money received from you, including delivery costs (excluding additional costs due to your choice to use a delivery method other than the cheapest standard delivery method offered by us), without undue delay and in any case within 14 days of the day on which we are informed of your decision to withdraw from this contract. We will process the above refund using the same payment method that you used for the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise. In any event, you will not be charged for such refund.

The product can be returned to the Mitsingas Wonderland No2 store within 14 working days from the day of the withdrawal request, together with the receipt. The deadline is considered to have been met if you send back the goods before the expiry of the 14-day period. The responsibility and any costs incurred in transporting the product back to the store is the responsibility of the buyer. We are entitled to delay the refund until we have received the goods back or until you have provided evidence that you have sent back the goods, whichever occurs first.

** Excludes products that are not suitable for return, for health protection or hygiene reasons, and which have been unsealed after delivery;

**The customer is entitled to process the packaging and handle the product to the extent necessary to determine the nature of the product's features and function, as it would be possible to do in one of our physical stores.Otherwise, the right of withdrawal is not lost, but you may suffer a reduced value of the product you return.

bottom of page